KOBO Seattle | since 1995

Featured Artist: Reid Ozaki

Kataguchi by Reid Ozaki

Nezumi Shino glazed. Kataguchi is Japanese for spouted bowl, used to pour sake, or sauces.

5.5''W x 3.5''H

Made in Tacoma, WA